Marketing analize – SWOT, PEST

SWOT ANALIZA

SWOT  predstavlja jedan od osnovnih i najjednostavnijih alata kojim možete započeti vašu analizu. Dobro urađena SWOT analiza  može da bude jako koristan način za definisanje eksternih i internih faktora koji mogu biti važni za sprovođenje vaše strategije.

Sam princip je vrlo jednostavan. Pravac kretanja i rešavanja je ‘’iznutra’’ (snage i slabosti) ka ‘’spolja’’ (šanse i pretnje). Na sledećoj slici navedeni su neki od kriterijuma koje možete koristiti za izradu vaše SWOT analize.

SWOT_analysis

 

Kao što mozete videti na slici, snage predstavljaju konkurentne i jedinstvene prednosti, dok se slabosti odnose na interne poteškoće u poslovanju posmatranog preduzeća. Što se tiče eksternih faktora, šanse se odnose na potencijalne mogućnosti koje se javljaju na tržištu, dok sa druge strane identifikovane pretnje mogu da spreče rizike poslovanja u budućnosti. Dobro definisana SWOT analiza pruža nam jasne smernice o trenutnom i budućem položaju kompanije na tržištu.

PEST ANALIZA

PEST analiza (akronim reči: Politička, Ekonomska, Sociološka i Tehnološka) je metoda analize poslovnog okruženja i predstavlja temelj za strateško planiranje. PEST analizira okolinu za izabrano tržište i pruža pregled tržišne situacije koja može imati uticaj na industriju u globalu ili na samu kompaniju unutar posmatrane industrije.

Naime, ukoliko je kompanija na osnovu urađene SWOT analize uvidela da ima mogućnost proširenja na određeno tržište, gde je identifikovana  tražnja za konkretnim proizvodom, sledeće što je neophodno da uradi jeste detaljna PEST analiza.

Objasnićemo svaki  segment PEST analize.

P- Političko okruženje

Poznavanje političke situacije postojećeg ili novog tržišta je od izuzetne važnosti. Na primer, trenutna politička situacija ili zakoni u pojedinim  zemljama mogu imati za cilj  zaustavljanje  prodora novih učesnika na tržište kako bi zaštitili domaće proizvođače.

E- Ekonomsko okruženje

Zdrava ekonomska situacija, bogatsvo države ili regije mogu biti od velikog strateškog značaja. Na primer, ukoliko želimo da plasiramo luksuzni proizvod na određeno tržište, neophodno je ispitati kakva je kupovna moć stanovništa i u odnosu na dobijene podatke odrediti potencijal i značaj tog tržišta.

S – Sociološko/ Demografsko okruženje

Na osnovu sociološkog segmenta PEST analize možemo da  pratimo trendove i kretanja stanovništva. Kao značajne indikatore koji su bitni za donošenje strateških odluka možemo navesti: broj stanovnika i njihova nacionalna pripadnost, društveni trendovi i stavovi prema inostranim proizvodima, kultura i pismo, nivo obrazovanja radne snage itd.

T – Tehnološko okruženje

Za definisanje strategije izlaska na određeno tržište vrlo je bitno posmatrati prisustvo i promenu tehnološke opremljenosti zemlje, ali i postojanje infrastrukture koja može da podrži moderne načine komunikacije. Na primer, e-Poslovanje i difuzija Web-bazirane tehnologije je od suštinskog značaja za današnje kompanije koje žele da smanje svoje troškove poslovanja.

pest marketing

[ratings]

Ana Ivanović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *