Master na Fakultetu organizacionih nauka

U jeku prijavljivanja diplomaca za master studije, jurnjave i prikupljanja informacija na sve strane, pokušali smo za vas da saznamo šta je to sve potrebno da biste se upisali na master studije na FON-u.

Da bi student konkurisao za programe master studija na FON-u, pre svega mora imati završene osnovne studije sa obimom od najmanje 240 ESPB ili osnovno obrazovanje u trajanju od najmanje osam semestara po programima koji su važili pre stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju.

Studijski programi i moduli (navedeni u zagradama) koji su dostupni na masteru Fakulteta organizacionih nauka su sledeći:

  1. Informacioni sistemi i tehnologije (Informacioni sistemi, Informacione tehnologije, IT menadžment, Poslovna inteligencija)
  2. Operaciona istraživanja i računarska statistika (Operaciona istraživanja, Računarska statistika)
  3. Softversko inženjerstvo i računarske nauke (Softversko inženjerstvo, Računarske nauke)
  4. Menadžment i organizacija (Menadžment, Evropski biznis i menadžment, Menadžment razvoja, Marketing inženjering, Multimedijalne komunikacije i odnosi sa javnošću, Organizacija poslovnih sistema, Poslovna inteligencija i odlučivanje, Menadžment finansijskog rizika, Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje projektima i investicijama, Inženjerska ekonomika)
  5. Menadžment (društveno humanističke nauke) (Menadžment, Marketing menadžment i odnosi s javnošću, Menadžment ljudskih resursa, Evropski menadžment i globalizacija, Finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika, Upravljanje projektima, Menadžment u obrazovanju)
  6. Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima (Elektronsko poslovanje, Upravljanje organizacionim sistemima, Sajber kriminal)
  7. Upravljanje kvalitetom (Upravljanje kvalitetom, Inženjering kvaliteta, Sistem kvaliteta životne sredine)
  8. Inženjerski i operacioni menadžment (Menadžment inženjerstvo, Preduzetničko upravljanje malim i srednjim preduzećima, Računarski integrisana proizvodnja i logistika, Ekološki menadžment).

U zavisnosti od toga koji je fakultet kandidat završio, odnosno u kojoj oblasti je njegov fakultet akreditovan, on može konkurisati na jedan od osam studijskih programa, sa ukupno 36 modula (smerova).  Tako na program Menadžment – Društveno humanističke nauke, recimo, ne mogu konkurisati studenti čiji je fakultet akreditovan u oblasti tehničko tehnoloških nauka ili prirodnih nauka; na program Menadžment i organizacija se ne primaju studenti sa fakulteta medicinskih nauka i društveno humanističkih nauka.  Studenti koji su završili Fakultet organizacionih nauka su, naravno, dobrodošli na sve smerove.

Ovako izgleda broj mesta koje FON ove godine otvara za master studije:

Budžet: 203; Samofinansiranje: 487; Ukupno: 690 mesta

Informacioni sistemi i tehnologije B: 65, S: 105 

Menadžment i organizacija B: 57, S: 83

Menadžment (DHN) B: 12, S: 148

Upravljanje kvalitetom B: 18, S: 32 

Inženjerski i operacioni menadžment B: 12 S: 23

Operaciona istraživanja i računarska statistika B: 12, S: 23 

Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima B: 12, S: 23

Softversko inženjerstvo i računarske nauke B: 12, S: 23

Rangiranje se vrši na osnovu šest jedinstvenih rang lista, i to na osnovu uspeha koji je ostvario na prijemnom ispitu i u toku školovanja na osnovnim studijama, što čini ukupno 100 bodova. Prosečna ocena (od 24 do 40 bodova) računa se tako što se prosečna ocena u svakoj od četiri godine osnovnih studija množi sa 4.

Prijemni ispit je obavezan za sve kandidate osim za studente Fakulteta organizacionih nauka koji su osnovne studije završili za četiri godine, odnosno koji su diplomirali do 10. oktobra, ili su završili FON i kao njegovi predstavnici ostvarili jedno od tri prva mesta na međunarodnim takmičenjima. Za program Menadžment DHM svi kandidati polažu prijemni.

Prijemni ispit nosi 0-60 bodova i u formi je testa sa 30 zatvorenih pitanja, sa pet ponuđenih odgovora od kojih je jedan tačan. Vreme za polaganje prijemnog ispita je jedan sat (osim u slučaju prijemnog ispita za program Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima koji ima drugačiju formu, sa otvorenim pitanjima i obuhvata pitanja sa rešavanjima studija slučaja; ovaj test traje 90 minuta).  Svaki studijski program ima različiti prijemni ispit.

Da bi student bio na budžetu, potrebno je da ostvari najmanje 61 bod i da, naravno, upadne na budžetsku listu. Za ’’samofinansirajuće’’ studiranje potrebno je ostvariti najmanje 40 bodova.

Ostalo što vam je od dokumentacije potrebno da biste se prijavili na konkurs je fotokopija diplome ili uverenje o diplomiranju, fotokopija uverenja o položenim ispitima, dokaz o naknadi troškova sprovođenja konkursa (odnosno uplatnica). Cena konkurisanja ove godine iznosi 9900 dinara.

Školarina iznosi 177.000,00 dinara za studijski program Menadžment DHM i 161.000,00 dinara za ostale studijske programe. Za strane državljane koji slušaju nastavu na srpskom jeziku školarina iznosi 3000 evra, a na engleskom jeziku (program Operaciona istraživanja i računarska statistika) iznosi 6000 evra.

Za sve dodatne informacije i vesti vezane za master studije na FON-u, možete pogledati stranicu http://master.fon.rs/.

 

 

Ana Vukašinović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *