Procedura za osnivanje/registraciju preduzetnika

Pokretanje postupka registracije

Postupak registracije pokreće se podnošenjem registracione prijave Agenciji (neposredno u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica APR, u opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum ili poštom), a može biti pokenut i po službenoj dužnosti ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

Ako postupak pokreće stranka, prijava se podnosi na propisanom obrascu ili ako obrazac nije propisan – u formi podneska u kom se navode podaci o:

 • nazivu registra kome se prijava podnosi (Registar privrednih subjekata)
 • predmetu i vrsti registracije
 • podnosiocu prijave (ime, prezime, matični broj/broj pasoša za stranca, adresa)
 • načinu dostavljanja odluke Registratora (poštom na označenu adresu ili ličnim preuzimanjem u sedištu APR u Beogradu ili nekoj od organizacionih jedinica)

Postupak upisa u Registar

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica, u opštinama sa kojim Agencija ima zaključen sporazum ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane preduzetnika, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje. Više o ovlašćenom podnosiocu možete pročitati u odeljku Opšta uputstva.

Dokumentacija potrebna za registraciju preduzetnika

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika (Obrasci), pribavlja se preuzimanjem sa sajta Agencije za privredne registre.
 • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu),
 • dokaz o uplati naknade (priznanica) za registraciju preduzetnika (visina naknade), Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara. Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata – preduzetnika koja se plaća Agenciji za privredne registre:

840-29771845-59 sa pozivom na broj 04.

 • dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.
 • Prokura
 • ako se pri osnivanju registruje prokurista, popunjava se odgovarajuća stranica JRPPS (strana 7),
 • pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru,
 • potpis prokuriste overen od nadležnog organa overe.
 • Prokura je poslovno punomoćje kojim preduzetnik ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje.

Prokura je neprenosiva, može se opozvati, može biti pojedinačna ili zajednička. Preduzetnik izdaje prokuru lično i ne može preneti ovlašćenje za izdavanje prokure na drugo lice. Ograničenja prokure su propisana zakonom tako da prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da zaključuje pravne poslove u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti, da preuzima menične obaveze i obaveze jemstva, zaključuje ugovore o zajmu i kreditu, zastupa preduzetnika u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Elektronska prijava osnivanja preduzetnika

Za korišćenje ove usluge neophodno je podneti elektronsku prijavu putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaz o uplati naknade za registraciju. Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

Ukoliko je elektronska prijava uspešno izvršena, podnosilac prijave će dobiti potvrdu o primljenoj elektronskoj prijavi na elektronsku adresu koja je registrovana kao elektronska adresa za prijem pošte ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi. Za preduzetnike koji ispunjavaju uslove za registraciju APR dostavlja poreskoj upravi podatke za dodelu i određivanje PIB-a i za upis u jedinstveni registar poreskih obveznika.

Ukoliko su ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a isti će biti registrovan i unet u rešenje o osnivanju preduzetnika. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a preduzetnik će biti registrovan i obavešten da se za dodelu PIB-a obrati poreskoj upravi. APR po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za preduzetnika i vrši prijavu obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za registraciju obveznika plaćanja doprinosa u RZZO preduzetnik će biti registrovan u APR-u i obavešten da se za prijavu obveznika plaćanja doprinosa obrati RZZO. Rok za registraciju osnivanja preduzetnika je 5 dana.

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju:

 • registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku,
 • poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala,
 • broj osiguranika penzijsko – invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO
 • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Prema novom Zakonu o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011) koji se primenjuje od 1. februara 2012. godine i prema stavu 3, člana 25, preduzetnik nije dužan da upotrebljava pečat u poslovnoj komunikaciji. Tačnije, koristiće se samo potpis prilikom utvrđivanja identiteta. Istovremeno, nije propisana zabrana upotrebe pečata, pa ukoliko preduzeće želi da se zaštiti od eventualnog falsifikovanja dokumenata i neovlašćenih radnji, može i dalje koristiti pečat.

Ako se preduzetnik odluči za izradu pečata, nakon što preuzme rešenje o registraciji iz Agencije za privredne register, treba da se obrati pečatorezcu. Kod izabranog pečatorezca odlazi sa originalom ili fotokopijom rešenja o osnivanju iz APR-a. Cena pečata se kreće od 800 dinara pa naviše, u zavisnosti od cenovnika pečatorezca kojeg ste odabrali. Prilikom preuzimanja pečata, neophodno je doneti ličnu kartu na uvid.

S obzirom na to, da Zakonom o privrednim društivma nije propisana obavezna upotreba pečata, nisu propisani ni obavezni elementi koje bi pečat trebalo da sadrži, kao ni oblik. Izradu pečata preduzetnik vrši pod registrovanim imenom (poslovnim imenom ili skraćenim poslovnim imenom).

Što se tiče otvaranja dinarskog i deviznog računa, pre svega je neophodno da se odabere poslovna banka sa kojom želite da sarađujete. Nakon analize uslova i ponuda različitih banaka, kada se opredelite za jednu, na njenom sajtu možete pronaći spisak neophodne dokumentacije koja vam je potrebna za postupak otvaranja računa. Ako ova informacija nije dostupna na sajtu, možete direktno otići u filijaju odabrane banke.

Neophodnu dokumentaciju za otvaranje računa, propisuje sama poslovna banka, ali bi to generalno bila sledeća dokumenta:

 1. Zahtev za otvaranje računa (obrazac Banke) – 1 primerak, original
 2. Izjava o vlasničkoj strukturi (obrazac Banke) – 1 primerak, original
 3. Izjava 2 o osiguranju depozita za preduzetnike, mala i srednja pravna lica 2 primerka, original i brošura Agencije za osiguranje depozita
 4. Izjava o status stranog funkcionera (obrazac Banke) – 1 primerak
 5. Rešenje o upisu u privredne registre za novoosnovanog preduzetnika, preuzima se sa sajta APR-a (www.apr.gov.rs), u slučaju tehničkih nemogućnosti, Klijent dostavlja fotokopiju a original na uvid – 1 primerak
 6. Izvod iz Agencije za privredne registre – preuzima se sa sajta APR-a (www.apr.gov.rs), u slučaju tehničkih nemogućnosti, Klijent dostavlja fotokopiju a original na uvid – 1 primerak
 7. OP obrazac zastupnika – 1 primerak, fotokopija overena pečatom „VERNO ORIGINALU“ i original na uvid
 8. Lična karta ili pasoš zastupnika – fotokopija overena pečatom „VERNO ORIGINALU“ i original na uvid
 9. Ugovor o otvaranju i vođenju dinarskog računa (obrazac Banke) – 2 primerka, original
 10. Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa (obrazac Banke) – 2 primerka, original
 11. Karton deponovanih potpisa KOMBINOVANI za dinarski račun i za devizni račun (obrazac Banke) – 2 primerka, original
 12. Karton deponovanih potpisa za dinarski račun (obrazac Banke) – 2 primerka, original
 13. Karton deponovanih potpisa za devizni račun (obrazac Banke) – 2 primerka, original
 14. Lična karta ili pasoš lica sa depo kartona – fotokopija
 15. Pismeno ovlašćenje – original ili overena fotokopija dokumenta u sudu/opštini gde se overava (Napomena: Punomoć data advokatu ne mora biti overena u sudu ili opštini)
 16. OP obrazac punomoćnika – 1 primerak, fotokopija overena pečatom „VERNO ORIGINALU“ i original na uvid

Što se tiče taksi i naknada, prilikom samog otvaranja računa one ne postoje, ali nakon toga, banka svakog meseca naplaćuje održavanje računa.

Izvor fotografije: www.psd-bs.eu

Katarina Tasić

Olga Šebez

Sanja Tripković

Hana Ćelap

Tanja Tepavac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *