Kako pisati reference – saveti i preporuke

Bilo da pišete seminarski, diplomski, master rad, doktorsku disertaciju ili bilo koji drugi naučni rad, reference i literatura predstavljaju veoma važan deo celog procesa. Postoje određena pravila kako se navode citati, reference i literatura u naučnim radovima. U ovom tekstu će biti reči o nekoliko načina koji se najviše koriste.

Kada u samom tekstu navodite nečiju definiciju, pronalazak ili tome slično, to možete učiniti tako što ćete nakon napisane te rečenice/pasusa napisati u zagradi prezime autora, godinu izdanja/objavljivanja i stranu na kojoj se nalazi (ako je u pitanju knjiga iz koje želite nešto da iskoristite). Ukoliko postoji više autora knjige ili naučnog članka, potrebno je napisati prezimena svih njih.

  • Primer: Petar Jovanović u svojoj knjizi „Upravljanje projektom“ navodi nekoliko osobina koje su zajedničke za sve projekte. To su sledeće osobine (Jovanović, 2012, 17-19):…

Postoji i drugi način – korišćenje fusnota. Naime, nakon napisane rečenice/pasusa možete je označiti brojem, a na kraju strane će se u footnote-u pojaviti isti taj broj nakon koga treba da napišete izvor koji ste koristili. Ovo je nešto komplikovaniji način i ređe se koristi.

  • Primer: Petar Jovanović u svojoj knjizi „Upravljanje projektom“ navodi nekoliko osobina koje su zajedničke za sve projekte. To su sledeće osobine [1]

Na kraju strane se piše izvor ovako:

  • [1]Jovanović, P. (2012): „Upravljanje projektom“, Visoka škola za projektni menadžment, Beograd, str. 17-19

Ako vam neki od izvora predstavlja nečija doktorska disertacija, navođenje tog izvora bi trebalo da izgleda ovako:

  • Primer: Noutcheva, G. (2006) EU Conditionality and Balkan Compliance: Does Sovereignty Matter?. Ph.D. diss., University of Pittsburgh

Kada je reč o slikama, tabelama i ilustracijama koje postoje u radu, treba napomenuti da je i za njih potrebno navoditi izvore (ukoliko ste ih preuzeli i prilagodili vašem radu). Naziv tabele se piše iznad tabele, a naziv slike ispod same slike. Ako je originalna tabela/slika bila na nekom stranom jeziku, prevedite je na srpski jezik i u nazivu u zagradi napišite izvor koji ste koristili.

  • Primer: Tabela 1: Naziv tabele (adaptirano prema prezime autora, godina izdanja/objavljivanja, stranica na kojoj se nalazi)
  • Primer: Slika 1: Naziv tabele (adaptirano prema prezime autora, godina izdanja/objavljivanja, stranica na kojoj se nalazi)

Ukoliko ste koristili fusnote prilikom navođenja izvora u tekstu onda ih koristite i za tabele i slike na isti način.

Dozvoljeno je da se koriste izvori u vidu sajtova, odnosno Internet stranica, ali potrudite se da ih nemate mnogo jer ne predstavljaju odličan izbor literature. Ukoliko ih imate – u samom radu iza navedene rečenice/pasusa, u zagradi je potrebno da kopirate kompletan link te određene stranice.

  • Primer: Kompanija Samsung osnovana je 1. marta 1938. godine u gradu Tegu u sadašnjoj Južnoj Koreji (http://www.samsung.com/rs/aboutsamsung/samsung/history_08.html).

Iako ste u samom radu navodili izvore, potrebno je da ih navedete u posebnom poglavlju na kraju rada. Tu, takođe, postoje određena pravila koja treba poštovati. Kao i u samom radu, tako i u ovom slučaju postoji više načina koja možete koristiti.

Sve izvore treba poređati po abecednom redu (ako je rad pisan latinicom) ili azbučnom redu (ako je rad pisan ćirilicom). Knjige navodite na sledeći način:

  • Primer: Jovanović, P. „Upravljanje projektom“, Visoka škola za projektni menadžment, Beograd, 2012 (godina izdanja se može pisati odmah iza imena i prezimena autora u zagradi, a može se pisati i na kraju)

Ako imate izvore iz nekih stručnih časopisa, pored autora, naziva članka, naziva časopisa, godine izdanja, treba navesti i broj izdanja i stranu/strane na kojoj se taj članak nalazi.

  • Primer: Arias, G., Vilches, D., Banchoff, C., Harari, I., Harari, V., Iuliano, P., „The 7 key factors to get successful results in the IT Development projects“, Procedia Technology, Vol 5, pp 199–207, 2012 (godina izdanja se može pisati odmah iza imena i prezimena autora, a može se pisati i na kraju)

Takođe, treba navesti i sajtove koje ste koristili, ali ovde kopirajte samo “glavni” deo adrese i navedite datum kada ste poslednji put pristupili tom sajtu (imajte na umu da npr Wikipedia nije relevantan izvor).

Ovo su samo neka od pravila i načina koje možete koristiti prilikom navođenja izvora i literature u vašim radovima. Ukoliko niste sigurni koji i kako ih treba koristiti konsultujte se sa svojim mentorom.

Izvor fotografije: elgarblog.wordpress.com

[ratings]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *