Šta je to Test Tematske Apercepcije?

Ovaj test koji su razvili Henry A. Murray i Christina D. Morgan, podrazumeva opisivanje događaja koji su dvosmisleni.

Kako funkcioniše:

Test tematske apercepcije ili TAT kako se često navodi u literaturama, jedan je od testova ličnosti koji na indirektan način određuje dubinske osobine ličnosti.  Ovaj test se izvršava tako što se ispitanicima ili pacijentima pokazuju slike sa dvosmislenim značenjima te se traži od njih da daju jedno objašnjenje šta se događa na slici. Suština ovog testa jeste to da se analiziraju ispitanici: da se otkriju njihova razmišljanja, brige i motivi bazirani na pričama koji oni stvaraju da bi objasnili nejasne ili često provokativne scene.

  slika1 (257 x 337)slika2 (560 x 389)

Od ispitanika se traži da detaljno objasne šta se dešava na slici uključujući i događaje pre same scene, šta svako od likova na slici misli i oseća, kao i šta će se desiti u budućnosti. Kompletni test tematske apercepcije obuhvata 32 slike koje prikazuju razne scene sa različitim akterima: muškarcima, ženama , decom I predmetima. Scene opisuju različiti spektar tema uključujući i one sa seksualnim značenjem, agresijom, neuspehom, uspehom i ljudskim odnosima. Murray sveukupno preporučuje da se koristi približno 20 karata birajući one sa likovima koji najviše odgovaraju ispitaniku. Većina praktikanata danas koristi između 8 i 12 karata često izabranih  zato što praktikant  oseća da scene opisuju klijentove potrebe i situacije.

   slika3  slika4

Korišćenje:

Ovaj test sekoristi kao terapeutsko sredstvo pomoću kojeg klijenti mogu da iskažu svoja osećanja na indirektan način. Takođe, ovaj test može da se koristi i da se nauči nešto više o pacijentu, da se istraže različite teme i problemi tokom terapije .

Još jedna dobra korist jeste u forenzici. Psiholozi mogu da sprovedu test nad kriminalcima i da procene rizik od recidivizma ili da utvrde da li osoba odgovara profilu osumnjičenog kriminalca.  Test je takođe koristan za profesionalnu orijentaciju, da li su ljudi podobni za odeđene uloge, posebno pozicije koje zahtevaju suočavanje sa stresom.

Kritike:

Jedina mana testa tematske aercepcije jeste to što mu nedostaje standardizovani i široko korišćeni sistem bodovanja, što otežava procenu pouzdanosti i validnosti.  Ispitivači i lekari se često razlikuju u sprovođenju procedure  tako da poređenje rezultata postaje jako teško.

Izvori slika: http://www.utpsyc.org/, http://www.fanpop.com/ , http://lifeinabind.com/, http://pixshark.com/

[ratings]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *