Osnovne informacije o studijskim programima

FON pruža mogućnost upisa osnovnih, master, doktorskih i specijalističkih studija. Osnovne studije traju minimum četiri godine, tj. osam semestara, u okviru kojih postoje četiri studijska programa:

  1. Menadžment
  2. Informacioni sistemi i tehnologije
  3. Operacioni menadžment
  4.  Menadžment kvaliteta i standardizacija

Kao što znate, prilikom upisa na FON odlučujete se za jedan od dva osnovna smera : Informacioni sistemi i tehnologije ili Menadžment i organizacija. Međutim, prva godina studiranja je ista za oba smera i naziva se Zajedničke osnove (ZO). Predmeti na prvoj godini su isti za oba smera s obzirom da se tek upoznajete sa vašom budućom strukom, kako biste se već na početku druge godine opredelili za jedan od četiri studentska programa. Trebalo bi naglasiti da samo studenti koji upišu smer Menadžment i organizacija imaju mogućnost opredeljivanja za jedan od tri smera : Menadžment, Upravljanje kvalitetom ili Operacioni menadžment.

Menadžment

Kada kažete reč menadžer, sigurno pomislite na direktora neke velike firme ili nekog čoveka u odelu. E, da biste došli do tog mesta moraćete prvo da se upoznate sa raznim oblastima menadžmenta kao što su Marketing, Odnosi s javnošću, Finansijski menadžment, Upravljanje investicijama, Operaciona istraživanja itd. Već na drugoj godini studija ćete se polako upoznati sa predmetima koji su od značaja za sticanje osnovnih menadžerskih veština i znanja. Treća i četvrta godina polako obrazuju vašu menadžersku ličnost i kroz izborne predmete vas usmeravaju na određene podoblasti menadžmenta. Veliki značaj predstavljaju rešavanja studija slučaja, izrada projekata uz pomoć profesora, kao i pomoć u sticanju komunikacionih veština, timski rad koji je široko zastupljen, kao i mogućnost unapređenja veština kroz razne seminare vezane za menadžment.

Informacioni sistemi i tehnologije

Zašto? Zato što pruža širok dijapazon znanja iz oblasti informatike, programiranja, Internet komunikacije , ali i predmeta vezanih za poslovanje preduzeća. Predmeti prve godine kao što su Osnove informaciono–komunikacionih tehnologija i Uvod u informacione sisteme predstavljaju uvod u predmete koji se zasnivaju na programiranju  i matematičkim problemima, poput Arhitekture računarskih OS, Numeričke analize itd. U toku prve 3 godine studiranja na ovom smeru se izučavaju i predmeti vezani za poslovanje preduzeća i menadžment, što je velika prednost za napredovanje u poslu kojim se budete bavili, ali ume da oduzme i dosta vremena i pažnje od informatičkih predmeta. Već u trećoj i četvrtoj godini se konkretno izučavaju stručni predmeti poput Računarskih mreža i komunikacija, Baze podataka, Elektronskog poslovanja, Internet tehnologije i Projektovanja softvera i informacionih sistema itd.

Operacioni menadžment

“Predstavlja spoj menadžmenta (planiranje, organizovanje,vođenje i kontrola) i inženjerstva (projektovanje, postavljanje i racionalizacija) i sve to uz pomoć korišćenja računara i ostalih savremenih informacionih tehnologija.” Ovaj studijski program uči studente da integrišu i upravljaju svim proizvodnim i uslužnim operacijama u preduzeću, uz pomoć predmeta poput Osnova industrijskog inženjerstva, Logistike, Lokacija i raspored objekata ili inženjering procesa, Računarski integrisana proizvodnja, Menadžment proizvodnje i usluga itd. Smer je predviđen za mali broj studenata, pa je timski rad i rad sa profesorima u velikoj meri zastupljen kroz razne projekte i prakse.

Menadžment kvaliteta i standardizacija

Studijska grupa Menadžment kvaliteta i standardizacija formirana je 1994. godine, kao rezultat narastujućih potreba privrede Srbije, ali i zemalja iz okruženja, za stručnjacima iz oblasti menadžmenta kvaliteta i standardizacije. Na ovoj studijskoj grupi, rad se odvija u manjim grupama. Potreba za kadrovima ove vrste je velika, a očekuje se prava ekspanzija u budućnosti. Budući da je ovo inženjerski smer, nema mnogo teoretisanja i „bubanja“, već samo najosnovnije definicije se uče. Projekti se rade na svakom stručnom predmetu i obavezni su. U prvoj godini se izučavaju osnovni predmeti, da bi se već u drugoj orijentisali na ocenjivanje i unapređenje kvaliteta istih radi efikasnog i efektivnog poslovanja uz pomoć predmeta Standardizacija, Kontrola kvaliteta, Metrološki sistemi, Tehnologija upravljanja kvalitetom, Inženjering kvaliteta, Metode i tehnike upravljanja kvalitetom ili Analiza pouzdanosti i rizika.

Ovi smerovi, osim što će vam teoretski objasniti načine za upravljanje preduzećem i proizvodnjom, naučiće vas da su praksa i primeri iz realnog života definitivno najveće blago koje ćete steći uz pomoć FON-a.

U toku jedne akademske godine imate dva semestra. Svaki semestar sadrži po dve kolokvijumske nedelje, za koje vam toplo preporučujemo da se dobro spremite, jer preko datih kolokvijuma imate mogućnost da se oslobodite određenih delova ispita, a ponekad i celog ispita. Ispiti se uglavnom sastoje od pismenog i usmenog dela, pa ako položite pismeni preko kolokvijuma biće vam lakše polaganje usmenog dela, jer ćete se osloboditi velikog dela gradiva. Topla preporuka je i usredsređivanje na prvu kolokvijumsku nedelju, jer su često kolokvijumi iz druge kolokvijumske nedelje uslovljeni položenim prvim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *